Gedupeerden Deutsche Bank

Algemeen

Stichting gedupeerden Deutsche Bank Nederland is een stichting die opkomt voor de geregistreerde belanghebbenden in deze stichting. Aanleiding voor de oprichting van deze stichting is het feit dat Deutsche Bank in april 2013 heeft meegedeeld afscheid te willen nemen van een groot aantal van haar cliënten in het midden- en kleinbedrijf. De gevolgen van deze eenzijdige actie van Deutsche Bank kunnen groot zijn voor de cliënten in kwestie.

Doel

1. Stichting gedupeerden Deutsche Bank Nederland komt op voor de geregistreerde belanghebbenden in deze stichting, die in het verleden:

a. een financieringsovereenkomst hebben gesloten met ABN Amro Bank NV; en

b. als gevolg van overgang onder algemene titel als cliënt terecht zijn gekomen bij Deutsche Bank Nederland NV; en

c. van Deutsche Bank Nederland NV de schriftelijke mededeling hebben ontvangen dat Deutsche Bank Nederland NV niet langer de geschikte bank is om producten en diensten aan te bieden die tot en met het moment van de mededeling werden afgenomen.

2. Stichting gedupeerden Deutsche Bank Nederland wenst een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken en te attenderen op de financiële gevolgen van de door Deutsche Bank Nederland NV gewenste overstap van geregistreerde belanghebbenden naar een andere bank.

3. Stichting gedupeerden Deutsche Bank Nederland zal – indien nodig of gewenst – collectief voor de geregistreerde belanghebbenden in deze stichting trachten, door minnelijk overleg met Deutsche Bank Nederland NV en/of een van haar rechtsopvolgers, of door middel van een juridische procedure, compensatie te verkrijgen voor eventueel geleden schade als gevolg van de door Deutsche Bank Nederland NV gewenste overstap van geregistreerde belanghebbenden naar een andere bank.

Organisatiestructuur

Stichting gedupeerden Deutsche Bank is statutair gevestigd te Kampen en opgericht op 2 mei 2013. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57861633.

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 3 leden te weten:

Olaf van Dijk (voorzitter)
Jan Hendriks (penningmeester)
Marcel Buit (secretaris)

Verder wordt de stichting bijgestaan door diverse deskundigen.

Realisatie

Stichting gedupeerden Deutsche Bank Nederland zal trachten door minnelijk overleg met Deutsche Bank of via een juridische procedure compensatie te verkrijgen voor geregistreerde belanghebbenden in deze stichting voor eventueel geleden schade. Geregistreerde Belanghebbenden zijn (rechts)personen die die in het verleden een financieringsovereenkomst hebben gesloten met ABN Amro Bank NV, als gevolg van overgang onder algemene titel als cliënt terecht zijn gekomen bij Deutsche Bank Nederland NV, van Deutsche Bank Nederland NV de schriftelijke mededeling hebben ontvangen dat Deutsche Bank Nederland NV niet langer de geschikte bank is om producten en diensten aan te bieden die tot en met het moment van de mededeling werden afgenomen en die het inschrijfformulier hebben verstuurd naar de stichting.

inschrijven als gedupeerde